Privacybeleid webshop

Webshop: privacy en voorwaarden

Bij het online bestellen gaat u akkoord met ons privacybeleid en de voorwaarden van toepassing op de webshop.

1. Ben ik verplicht om een account aan te maken?

Wanneer je in de e-shop of webshop van BELLE & SAINE een bestelling plaatst, kan je als ‘guest’ aanmelden of een account aanmaken.  Bij het aanmaken van uw account worden uw gegevens bewaard in een database op de webserver.

1.1. Welke gegevens hebben wij nodig voor het verwerken van uw bestelling?

 • Naam en Voornaam
 • Adres (straat, huisnummer, postcode en woonplaats)
 • Telefoonnummer en.of gsmnummer
 • E-mailadres
 • Bedrijfsgegevens (Naam bedrijf en BTW nummer)
 • Land
 • Zone

1.2. Wie verwerkt uw gegevens?

Bij het aanmaken van een account worden een aantal persoonsgegevens van je gevraagd. Een aantal gegevens zijn verplicht en heeft Belle & Saine nodig om je bestelling te kunnen verwerken, leveren en om eventueel contact met je te nemen. 

1.3 Hoe kan ik mijn gegevens wijzigen?

Om je gegevens of wachtwoord te wijzigen of verwijderen kan je met BELLE & SAINE contact opnemen om deze kosteloos te laten wijzigen of verwijderen.

1.4 Worden mijn gegevens doorgegeven aan derden?

Je persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van je bestelling.

Jouw gegevens worden niet aan derden doorgegeven tenzij aan Bpost wanneer je hebt gekozen voor een 'verzending met Bpost'.

2. Productinformatie website

Alle afbeeldingen van de producten in onze webshop zijn enkel ter illustratie en kunnen afwijken (kleuren) van de originele producten die je ontvangt.

Al onze HFL producten zijn goedgekeurd voor het gebruik van diabetici en kinderen door HFL Laboratories in Nederland.  BELLE & SAINE kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele bijwerkingen.  BELLE & SAINE is enkel erkend als officieel HFL verkooppunt in België.

3. Herroepingsrecht

De koper heeft wettelijk het recht om binnen een termijn van 14 dagen en zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn vervalt 14 dagen na de dag waarop de koper het product ontvangen heeft.

Om gebruik te maken van het herroepingsrecht moet de koper BELLE & SAINE in kennis stellen.

De koper dient BELLE & SAINE via e-mail of telefonisch op de hoogte te stellen van het feit dat hij/zij de producten wenst terug te sturen, met vermelding van het betreffende bestelnummer, de producten en de hoeveelheid. Een terugbetaling zal worden toegekend nadat de producten in originele verpakking zijn ontvangen en gecontroleerd. De terugverzendkosten zijn ten laste van de koper.

Bij misbruik van het herroepingsrecht (veelvuldige teruggave van producten) behoudt BELLE & SAINE het recht om de samenwerking stop te zetten.

4. Prijs en betaling

De prijs van de producten wordt aangegeven in euro (EUR) en zijn exclusief BTW. Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. Btw niet toepasselijk. De verzendkosten zijn niet inbegrepen, tenzij de koper heeft gekozen voor verzending (BPOST). Bij BELLE & SAINE hanteren we een vaste verzendingskost van 6,5 euro.

BELLE & SAINE doet haar uiterste best om de bestelling zo vlot mogelijk te laten verlopen. Hiervoor garanderen we ook uw privacy en zijn al uw gegevens versleuteld en beveiligd tegen derden en misbruik.

De koper betaalt de prijs bij het plaatsen van zijn/haar bestelling. De koper verricht zijn betalingsverplichting door middel van Bancontact, KBC, ING, Mastercard en Belfius in een beveiligde omgeving.  Mollie is een erkende betaalprovider die onze beveiligde transacties verzorgt.

Betaling van de volledige prijs dient te gebeuren bij het plaatsen van de bestelling. Nadat BELLE & SAINE het volledige bedrag heeft ontvangen, zal de verzending van de bestelde producten gebeuren.

Indien BELLE & SAINE een foutieve prijs van een product heeft ontdekt die de koper heeft besteld, zal BELLE & SAINE de koper van deze fout op de hoogte brengen. De koper heeft dan het recht om de bestelling te annuleren of toch te bestellen aan de correcte prijs. Indien BELLE & SAINE niet in staat is de koper te contacteren via de contactgegevens die de koper tijdens het bestelproces meedeelde, zal BELLE & SAINE de bestelling annuleren en stelt BELLE & SAINE de koper hiervan per e-mail in kennis.

5. Levering en verzending

Tijdens het bestelproces kan de koper kiezen om het bestelde product(en) kosteloos af te halen bij BELLE & SAINE of het bestelde product(en) te laten leveren op het adres vermeld tijdens de bestelling door Bpost. Tenzij anders vermeld wordt voor elke verzending in België een vast bedrag van 6,5 Euro (verpakking- en verzendingskosten) aangerekend.

Bestelde producten zullen zo snel mogelijk geleverd worden en in ieder geval binnen een periode van dertig (30) dagen vanaf de datum van ontvangst van betaling.

Vertraging bij de levering van de producten kan in geen geval van rechtswege de nietigverklaring van een bestelling en/of de ontbinding van de overeenkomst, of de betaling van een schadevergoeding van om het even welke aard met zich meebrengen.

Indien er niemand beschikbaar is op het adres van de koper om de levering in ontvangst te nemen, zal een afwezigheidbericht achtergelaten worden, waarna de koper de bestelde producten op te halen in het vermelde postkantoor of contact opnemen met BPOST om een nieuwe bezorgingsafspraak te maken.

Zichtbare gebreken aan de buitenverpakking of andere mogelijke problemen met betrekking tot de levering moeten worden meegedeeld worden per email aan BELLE & SAINE binnen een termijn van dertig (30) kalenderdagen, met inbegrip van foto’s en een gedetailleerde beschrijving van het gebrek alsook de wens tot terugbetaling of een omruiling van het beschadigde product/verpakking. Het betreffende Product dient eveneens binnen deze termijn van dertig (30) kalenderdagen aan BELLE & SAINE worden teruggestuurd in de originele verpakking.

6. Intellectuele eigendom

De koper erkent dat BELLE & SAINE de exclusieve eigenaar blijft van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot alle onderdelen van haar website en het bestelproces. Bovendien blijft BELLE & SAINE de exclusieve eigenaar van de naam, het merk en het logo waaronder de producten worden verkocht. De koper verbindt zich ertoe geen vordering in te dienen betreffende de bovengenoemde intellectuele rechten.

7. Waarborgen en aansprakelijkheid

BELLE & SAINE’s aansprakelijkheid en waarborg zijn beperkt voor zover toegestaan door het Belgische recht.

Deze garantie geldt enkel voor producten verworven door een in België gevestigde consument. Deze garantie heeft geen invloed op het recht van de koper om zich op de wettelijke garantie te beroepen zoals voorzien in artikel 1649ter van het Burgerlijk Wetboek.

BELLE & SAINE kan niet aansprakelijk gesteld worden indien:

 • De koper deze producten niet gebruikt heeft in overeenstemming met het doel (gebruiksaanwijzing) waarvoor deze zijn bestemd
 • Het betrokken product werd aangepast, gewijzigd of hersteld
 • Het product in kwestie door opzet of nalatigheid van de koper beschadigd werd
 • Het product gebreken vertoont die het gevolg zijn van normale gebruik

BELLE & SAINE is niet aansprakelijk voor technische problemen die een impact hebben op de communicatie van informatie via haar website. BELLE & SAINE is niet aansprakelijk ten aanzien van de koper voor enige wijziging, onderbreking, defect of beëindiging van haar website. Noch is BELLE & SAINE aansprakelijk voor andere websites waarnaar op haar website verwezen wordt.

Voor het algemene gebruik van de website wordt verwezen naar de Algemene Gebruiksvoorwaarden van de website die hierop betrekking heeft.

8. Overig

Storing (staking, enz.) bij BPOST of vertraging door BELLE & SAINE bij de handhaving van of gedeeltelijk handhaven van enige bepaling van de overeenkomst mag niet worden opgevat als een verklaring van afstand van een van haar rechten uit hoofde van de overeenkomst, nu of in de toekomst.

Indien op enig moment enige bepaling van deze algemene voorwaarden van verkoop op welke manier dan ook onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar zouden zijn of worden onder de toepasselijke wetgeving, zal noch de wettigheid, noch de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden en van de overeenkomst aangetast of beschadigd zijn op welke manier dan ook. BELLE & SAINE en de koper zullen alle redelijke inspanningen leveren en alle nodige maatregelen nemen om alle onwettige, ongeldige of niet-afdwingbare bepaling van deze algemene verkoopsvoorwaarden te vervangen door een wettige, geldige en afdwingbare bepaling, met in wezen dezelfde economische omvang voor de partijen en, in zoverre wettelijk is toegestaan, de oorspronkelijke bedoeling bevatten.

De originele van deze voorwaarden versie is opgesteld in het Nederlands. In geval van betwisting dienen deze voorwaarden geïnterpreteerd en uitgelegd worden naar de tekst en geest van de Nederlandstalige versie.

Iedere kennisgeving, klacht, vraag enz. die betrekking heeft of zich baseert op onderhavige Algemene Voorwaarden dienen schriftelijk te gebeuren op het hierboven vermelde adres. De respectieve afzender is verantwoordelijk voor het bewijs van ontvangst van elke kennisgeving.

Onderhavige voorwaarden gelden zolang BELLE & SAINE online producten verkoopt via haar website.

Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank
Deze algemene- en leveringsvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht.

Beide partijen verbinden zich ertoe om in geval van mogelijke discussies of onenigheden met betrekking tot de toepassing of de interpretatie van onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden eerst een minnelijke oplossing na te streven alvorens een gerechtelijke procedure te starten.

De bevoegde rechtbank voor kennisname van betwistingen omtrent deze voorwaarden wordt bepaald aan de hand van de wettelijke woonplaats van de koper.

Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl  .  Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: https://ec.europa.eu/odr

Belle & Saine

Bel +32 497 380 441

E-mail 

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.